ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای ﻣﻮﺳﺴﻪ

 • رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮫﺮﯾﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ
 • ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ
 • ﺗﺎﻣﯿﻦ وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ
 • اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﺑﮕﺎه اردوﮔﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﻨﺒﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
 • اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﮫﺎی زﯾﺎرﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 • رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮫﺮﯾﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ
 • رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
بیشتر بدانید...

اخبار و رویداد ها

توزیع بسته های اهدایی
29 آبان 1400

توزیع بسته های اهدایی

24 شهریور 1400
کمک های معیشتی
20 مرداد 1400
پیام تسلیت
سایر خبرها
آلبوم تصاویر

عضویت در خبرنامه:

 • آدرس: یزد، بلوار بسیج، روبروی شهرداری منطقه 2، کوچه مسجدالرحمن- پلاک 90
 • کدپستی:
 • تلفن: 0336222936
 • ایمیل: info[at]foroughjavad.ir

شبـکه های اجتماعی: