ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای ﻣﻮﺳﺴﻪ

 • رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮫﺮﯾﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ
 • ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ
 • ﺗﺎﻣﯿﻦ وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ
 • اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﺑﮕﺎه اردوﮔﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﻨﺒﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
 • اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﮫﺎی زﯾﺎرﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 • رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮫﺮﯾﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ
 • رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
بیشتر بدانید...

اخبار و رویداد ها

اهدای ویلچر
اهدای ویلچر
29 آبان 1400

اهدای ویلچر

سایر خبرها
آلبوم تصاویر

عضویت در خبرنامه:

 • آدرس: یزد، بلوار بسیج، روبروی شهرداری منطقه 2، کوچه مسجدالرحمن- پلاک 90
 • کدپستی:
 • تلفن: 0336222936
 • ایمیل: info[at]foroughjavad.ir

شبـکه های اجتماعی: